Mời tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị”, mã số TC1809.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/07/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số 62/TTr-TCĐBVN ngày 20/5/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị thẩm định dự thảo tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị”, mã số TC1809. Bộ Giao thông vận tải xin kính gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia hồ sơ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn cơ sở nêu trên.

Để có cơ sở xem xét, nghiệm thu và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công bố dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCCS Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 10/06/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.