Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/07/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 tại Quyết định số 386/QĐ-BGTVT ngày 28/03/2022, Cục Đường sắt Việt Nam đã có Tờ trình số 942/TTr-CĐSVN ngày 23/5/2022 trình Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội.

Để hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến bằng văn bản đối với đối với nội dung Dự thảo Thông tư gửi về Bộ Giao thông vận tải và địa chỉ email vutuan@mt.gov.vn trước ngày 21/6/2022.

Toàn văn Dự thảo Thông tư xem Tại đây!