Mời tham gia góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý bảo trì đường thủy nội địa.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/08/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/10/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xây dựng dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan có ý kiến bằng văn bản đối với nội dung Dự thảo Thông tư và các hồ sơ liên quan gửi về Bộ GTVT và địa chỉ email trinhnh@mt.gov.vn trước ngày 22/8/2022.

Bộ GTVT mong sớm nhận được ý kiến tham gia của Quý cơ quan.

Hồ sơ Dự thảo Thông tư xem Tại đây!