Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/06/2023

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Văn bản số 124/TTg-CN ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới và Văn bản số 1932/VPCP-CN ngày 24/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc giải pháp cấp bách bảo đảm cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Căn cứ khoản 2 Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GTVT gửi Hồ sơ dự thảo Nghị định nêu trên đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến (Hồ sơ dự thảo gửi kèm bao gồm: dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và các văn bản số 124/TTg-CN, 1932/VPCP-CN nêu trên).

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Nghị định “xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn; thời gian trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2023”. Do thời gian gấp, văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN&MT; Email: vuhailuu71@gmail.com; ĐT: 0903214200) trước ngày 11/4/2023 để tổng hợp. Quá thời hạn nêu trên, nếu Bộ GTVT không nhận được văn bản góp ý của quý Cơ quan thì Bộ GTVT xin được hiểu là quý Cơ quan thống nhất với nội dung Hồ sơ dự thảo Nghị định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của quý Cơ quan!

Toàn văn hồ sơ Dự thảo Nghị định xem Tại đây!