Mời góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/09/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/09/2017

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT nhận được văn bản số 4518/BTNMT-TCMT ngày 30/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ GTVT giao, Vụ Môi trường đã sao gửi nội dung văn bản nêu trên cho các cơ quan, đơn vị liên quan để Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý.

 

Ý kiến góp ý bằng văn bản (kèm theo file điện tử) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Môi trường, E-mail: thanhdh@mt.gov.vn, điện thoại: 024.39420150) trước ngày 19/9/2017 để tổng hợp.

 

Tài liệu đính kèm

 

(Dự thảo Nghị định)

Tải về

 

Vụ Môi trường