Giới thiệu Ban Phòng,chống lụt, bão Bộ Giao thông vận tải

Thứ năm, 12/08/2004 00:00
Ban Chỉ huy phòng chống, chống lụt, bão của Bộ Giao thông vận tải, trực thuộc Bộ trưởng, trên cơ sở tách bộ phận phòng, chống lụt, bão trong phòng Giao thông vận tải địa phương thuộc Văn phòng Bộ...

Ban Chỉ huy phòng chống, chống lụt, bão của Bộ Giao thông vận tải, trực thuộc Bộ trưởng, trên cơ sở tách bộ phận phòng, chống lụt, bão trong phòng Giao thông vận tải địa phương thuộc Văn phòng Bộ (được thành lập tại quyết định số 07/ QĐ/TCCB-LĐ ngày 03 tháng 01 năm 1996, số 3523 QĐ/TCCB-LĐ ngày 21 tháng 10 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của Bộ Giao thông vận tải có chức năng giúp đỡ Bộ trưởng Giao thông vận tải chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai trong phạm vi ngành Giao thông vận tải, theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của Bộ Giao thông vận tải có bộ phận thường trực tại cơ quan Bộ, bao gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban chuyên trách và 01 chuyên viên chuyên trách giúp việc.

Nhiệm vụ chủ yếu:

1.Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của Bộ Giao thông vận tải  có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Lập quy hoạch, kế hoạch chung của Bộ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có quy hoạch, kế hoạch về dự báo, phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý, theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

b) Nắm chắc tình hình và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ về quản lý, bảo vệ, xây dựng và tu bổ các công trình phòng, chống lụt, bão của các Cục và đơn vị trực thuộc Bộ. Hướng dẫn nội dung quản lý và bảo vệ các công trình đó theo quy định của Chính phủ.

c) Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách, thể lệ về dự báo, phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả thiên tai cho các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của Chính phủ.

d) Thu thập và xử lý thông tin kịp thời để phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt, bão tới các đơn vị trực thuộc Bộ. Báo cáo tình hình phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai của Bộ lên Chính phủ (qua Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương) theo quy định.

e) Tổng hợp kế hoạch khắc phục hậu quả về giao thông vận tải (cả Trung ương và địa phương) do bão, lụt gây ra để Vụ Kế Hoạch đầu tư tổng hợp trình duyệt; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả cho Bộ.

f) Tổ chức chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định, chỉ thị của các cấp có thẩm quyền về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm quy định trên.

g) Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế thực hiện việc hợp tác với các tổ chức quốc tế về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giao thông vận tải.

h) Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học- công nghệ trong việc phòng. chống lụt, bão. Tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm, kiến thức và pháp luật phòng, chống lụt, bão.

i) Tổng hợp, đánh giá công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai trong phạm vi của Bộ.

2) Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của Bộ giao thông vận tải do Trưởng ban quy định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15902
Lượt truy cập: 145.453.231