Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ tư, 06/01/2016 14:28 GMT+7
Quyết định số 4600/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_____________

 

   Số: 4600/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

      Hà Nội, ngày 28  tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

____________________________

 

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2016 của Bộ Giao thông vận tải”;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;
- Hội đồng PHPBGDPL Trung ương;
- Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban ATGTQG (để phối hợp);

- Đảng ủy, Công đoàn Bộ GTVT;

- Đoàn thanh niên Bộ GTVT;

- Các Sở GTVT;
- Lưu: VT, PC(5).

BỘ TRƯỞNG
 


 

 

Đinh La Thăng

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4600/QĐ-BGTVT  ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

I. MỤC TIÊU

1. Gắn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật với các sự kiện chính trị đặc biệt: Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; triển khai định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp và các sự kiện hội nhập quốc tế của đất nước trong năm.

2. Tiếp tục triển khai Chị thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và Đề án “Đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2012-2016 của Bộ Giao thông vận tải” ban hành Quyết định số 983/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề năm 2016 của Ngành GTVT góp phần thực hiện mục tiêu chung là tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

3. Tiếp tục tuyên truyền với mục tiêu "Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

4. Nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT cũng như các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể tại Phụ lục của Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ GTVT.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 983/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2016 của Bộ Giao thông vận tải” tiếp tục triển khai thực hiện các công việc theo tiến độ được giao.

3. Đẩy mạnh TTPBGDPL thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính để tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng vi phạm; ứng dụng công nghệ thông tin; tăng thời lượng và bổ sung nội dung phổ biến pháp luật về ATGT trên các báo, đài trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Trách nhiệm của các đơn vị

a)  Các Vụ, Ban PPP, Tổng cục, Cục thuộc Bộ

-  Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

-  Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình.

-  Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ và hàng năm (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

b)  Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải định kỳ và hàng năm.

c) Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 06 tháng và hàng năm.

d) Vụ Tài chính                                                       

- Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

đ) Trung tâm Công nghệ thông tin

Duy trì thư viện tài liệu phổ biến pháp luật và cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

STT

Nội dung, hình thức

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Đối tượng PBGDPL

Thời gian thực hiện

Các Vụ, Ban tham mưu thuộc Bộ

 

1

Triển khai thực hiên Ngày pháp luật trong Ngành Giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Các bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành GTVT

Tháng 10, 11/2016

 

2

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Vụ Pháp chế

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

 

3

Củng cố tủ sách pháp luật

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cán bộ, công chức Vụ Pháp chế

Thường xuyên

4

Duy trì thư viện tài liệu phổ biến pháp luật và cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

 

TTCNTT

 

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

5

Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, in ấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

5.1

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

5.2

Đăng tin, đăng bài trên thư viện tài liệu phổ biến pháp luật

6

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

7

Tuyên truyền, phổ biến Luật và Bộ luật chuyên ngành GTVT cho học sinh, sinh viên trong các trường thuộc Bộ

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ

Cả năm

8

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý đơn, thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các quy định mới về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

9

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 gửi Bộ Tư pháp (định kỳ, đột xuất)

Vụ Pháp chế

 

-   Tháng 6 và Tháng 12/2016

-   Theo yêu cầu đột xuất

Tổng cục, các Cục thuộc Bộ, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1

Xây dựng và tổ chức thực hiên Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Tổ chức pháp chế

Cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục, Cục

Trước ngày 15/01/2016

 

2

Tuyên truyền phục vụ hoạt động vận tải hành khách trong dịp Tết

Cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, các Cục

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các đơn vị vận tải, Bến xe, Trạm dừng nghỉ, người dân

Quý I/2016

3

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT thuộc phạm vi quản lý trên Trang thông tin điện tử

Cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

 

4

Tổ chức hội nghị, in ấn tài liệu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc phạm vi quản lý

Cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

Các đối tượng thuộc điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật

Quý II, III, IV/Năm 2016

 

 

5

Tuyên truyền, phổ biến các Nghị định về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực giao thông vận tải và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được ban hành năm 2016

Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

Cán bộ, công chức, viên trực trực thuộc Tổng cục, Cục và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

6

Tập huấn nghiệp vụ cho Cảng vụ viên đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐVN

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Các Cảng vụ viên đường thủy nội địa

Cả năm

7

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ luật Hàng hải Việt Nam

Cục HHVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

8

Tổ chức hội nghị, in ấn và phổ biến, tuyên truyền một số Công ước quốc tế Việt Nam là thành viên và các khuyến nghị của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO)

Cục HHVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

9

Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển đảo

Cục HHVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

10

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ và hàng năm gửi Bộ (qua Vụ Pháp chế) tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp

Tổ chức pháp chế và

các Sở GTVT

 

-   Trước ngày 15/06/2016 và trước ngày 1/12/2016;

-   Theo yêu cầu đột xuất.

 

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3256
Lượt truy cập: 118483054