Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 trong lĩnh vực GTVT

Thứ năm, 07/04/2016 13:45 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 1039  /QĐ- BGTVT Hà Nội, ngày  06  tháng  04  năm 2016

  

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 trong lĩnh vực GTVT

_____________________________________

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 trong lĩnh vực giao thông vận tải (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;

- Gửi báo cáo về Vụ Pháp chế về tiến độ xây dựng, trình văn bản trước ngày 23 hàng tháng.  

                                               

 

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ.

c) Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

d) Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC.

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Hồng Trường

  

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH  XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL TRIỂN KHAI LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ SỐ 97/2015/QH13 TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-BGTVT ngày  6  tháng  4   năm 2016)

 

PHẦN 1

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ GỬI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
gửi Bộ Tài chính

Thứ trưởng

phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

 1.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

TCĐBVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, TCCB

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Hồng Trường

 

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải (thay thế Thông tư 01/2016/TT-BTC)

Cục HHVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, KHCN

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Văn Công

 

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng phí, lệ phí hàng hải thu tại cảng biển của các cảng vụ hàng hải (thay thế Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 và Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC ngày 29/3/2007 của Bộ Tài chính sủa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC).

Cục HHVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, KHCN

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Văn Công

 

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển; phí thẩm định phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp sổ lý lịch tàu biển (thay thế Thông tư 132/2013/TT-BTC)

Cục HHVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, HTQT, VT, TCCB,

 

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Văn Công

- Thay đổi hình thức và tiến độ so với Quyết định số 4406/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng.

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa (thay thế Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2015)

Cục ĐTNĐVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT

 

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Nhật

- Bao gồm cả các nội dung về phí thẩm định, phê duyệt, đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài và phí trình báo đường thủy nội địa

 

 1.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn

 

Cục ĐTNĐVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, VT;

Ban PPP

 

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Nhật

Tên Thông tư có thể thay đổi trong quá trình xây dựng Thông tư

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không (thay thế Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010)

 

Cục HKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, TCCB

 

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Nhật

- Bao gồm cả nội dung về phí phân tích dữ liệu bay

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013)

 

Cục HKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT,  VT

 

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Nhật

 

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thay thế Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 và Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính)

 

TCĐBVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, VT, ATGT

 

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Hồng Trường

 

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam (thay thế Quyết định số 179/2000/QĐ-BTC ngày 13/11/2000)

Cục HKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, HTQT, VT

 

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Nhật

 

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải biển, dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, phí thẩm định công bố cầu, bến cảng biển, khu nước, vùng nước, thông báo hàng hải, phí thẩm tra cấp giấy phép hoạt động cảng biển; phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng; lệ phí đăng ký tàu biển; lệ phí cấp chứng chỉ xác nhận việc tham gia bảo hiểm hoặc bảo hiểm tài chính khác về trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí cấp bản công bố bản phù hợp lao động hàng hải (DMLCI)

Cục HHVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB, VT, KHCN;

 

 

Tháng 6

Tháng 8

Nguyễn Văn Công

- Tên Thông tư sẽ được điều chỉnh gọn lại trong quá trình xây dựng Thông tư;

- Thay thế Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007)

Cục ĐSVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB, VT; Cục ĐKVN

 

Tháng 6

Tháng 8

Nguyễn Ngọc Đông

 

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008)

Cục ĐKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT

 

 

Tháng 6

Tháng 8

Lê Đình Thọ

 

 

 

 PHẦN 2

DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT QUY ĐỊNH VỀ GIÁ

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
 trình  Bộ trưởng

Thứ trưởng

 phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện, dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng các loại linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng, dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với xe cơ giới sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới

Cục ĐKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT, MT; Thanh tra Bộ

 

Tháng 6

Tháng 9

Lê Đình Thọ

Chuyển đổi từ Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013, Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014  và Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 09/12/2015 của Bộ TC

 

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa

Cục ĐKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT, MT; Thanh tra Bộ

 

Tháng 6

Tháng 9

Lê Đình Thọ

Chuyển đổi từ Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ TC

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt

Cục ĐKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT, MT; Thanh tra Bộ

 

Tháng 6

Tháng 9

Lê Đình Thọ

Chuyển đổi từ Thông tư số 34/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ TC

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển, công trình biển, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải

Cục ĐKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT

Cục HHVN

 

Tháng 6

Tháng 9

Lê Đình Thọ

Chuyển đổi từ Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ TC

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh

TCĐBVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, KHĐT, KHCN, VT; Ban PPP

 

Tháng 8

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

 

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ sử dụng đò, phà (trên quốc lộ)

TCĐBVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, KHCN, VT

 

Tháng 8

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

 

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ điều hành hoạt động giao thông vận tải đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, KCHTGT, KHCN, QLDN, TC;

TCTy ĐSVN

 

Tháng 8

Tháng 12

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

Đối với giá dịch vụ hoa tiêu, dẫn đường; giá dịch vụ cầu, bến phao neo thuộc khu vực cảng biển

Vụ Vận tải cập nhật các nội dung có liên quan vào nội dung Quyết định ban hành khung giá dịch vụ tại cảng biển đã được giao tại Quyết định số 4406/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2015.

 

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2676
Lượt truy cập: 115937233