Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Thứ hai, 20/07/2020 15:12 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1375/QĐ-BGTVT "Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020".

Theo đó, hồ sơ mời thầu gồm các nội dung chủ yếu sau: Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm theo Quyêt định phê duyêt BCNCKT số 2351/QĐ-BGTVT ngay 31/10/2018, Quyết định phê duyệt PATC điều chỉnh và chi phí giải phòng mặt bằng, tái định cư của dự án số 1304/QĐ-BGTVT ngày 06/7/2020 và các Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quyết định, Hồ sơ mời thầu gồm các phần chính sau:

Phần 1. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

Chương 1. Chỉ dẫn nhà đầu tư

Chương 2. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương 3. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương 4. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. Yêu cầu thực hiện dự án

Chương 5. Yêu cầu thực hiện dự án

Phần 3. Dự thảo hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Phần 4. Các tài liệu đính kèm

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ mời thầu theo Báo cáo kết quả thẩm định số 371/ĐTCT ngày 14/7/2020 của Vụ Đối tác công - tư trước khi gửi thư mời thầu tới các Nhà đầu tư qua sơ tuyển. Đồng thời, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện chức năng, nhiệm vụ cua Bên mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ, Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định hiện hành khác có liên quan đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, lựa chọn được nhà đầu tư có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu Dự án.


DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2156
Lượt truy cập: 115818277