Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành GTVT

Thứ sáu, 19/02/2021 15:49
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 274/QĐ-BGTVT ngày 19/2/2021 "Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giao thông vận tải ".

Theo đó Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí  phân  loại, điều  kiện  thành  lập,  sáp  nhập, hợp nhất,  giải  thể  các đơn vị  sự nghiệp công  lập  thuộc ngành giao  thông vận  tải gồm các  thành viên  là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  trực thuộc Bộ.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ: Tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo Thông tư; Thảo  luận về nội  dung  của  dự  thảo  văn  bản,  tờ  trình,  nội  dung  giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bảo đảm các quy định của dự  thảo phù hợp với chủ  trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản. 
Thành viên Tổ soạn thảo có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Tổ soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất,  tính khả  thi của các nội dung  trong dự  thảo văn bản và  tiến độ xây dựng dự thảo văn bản; trường hợp vì lý do khách quan mà không tham dự được thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản.  

Quyết định có hiệu  lực kể  từ ngày ký cho đến khi Thông  tư được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11983
Lượt truy cập: 123.616.551