Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chủ nhật, 28/03/2021 18:54

Sau hai ngày làm việc (từ ngày 27/3 đến 28/3/2021), với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, cùng với toàn quốc, Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên của Bộ GTVT đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đồng chí Lê Anh Tuấn phát biểu bế mạc Hội nghị tại điểm cầu chính của Bộ GTVT

Bộ GTVT đã mở 27 điểm cầu, với 2.130 cán bộ, đảng viên học Nghị quyết

Phát biểu bế mạc Hội nghị tại điểm cầu chính của Bộ GTVT, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Bộ GTVT đã mở 27 điểm cầu trong cả nước với 2.130 cán bộ, đảng viên học tại các điểm cầu; trong đó có một số điểm cầu kết nối trực tiếp đến cơ sở như: Cục Hàng hải Việt Nam có 865 cán bộ, đảng viên dự học tại 23 điểm cầu; Cục Hàng không Việt Nam có 220 cán bộ, đảng viên dự học tại 03 điểm cầu; Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 225 cán bộ, đảng viên học tại 04 điểm cầu; còn lại là học tập, nghiên cứu tại các điểm cầu kết cầu trực tiếp từ Bộ GTVT.

"Đây là hội nghị có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Bộ GTVT. Hội nghị đã được tiếp thu những nội dung cơ bản, gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025" - Đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở cấp mình đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần và thời gian theo kế hoạch của Ban Cán sự đảng, của Đảng ủy Bộ GTVT và cấp ủy các cấp đề ra, gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng cấp trên và các tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư tổ chức tại tòa nhà Quốc hội (ảnh trên),

Hội nghị tại điểm cầu chính của Bộ GTVT và một số điểm cầu kết nối trực tiếp đến cơ sở (ảnh dưới)

Đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị; rà soát, bổ sung chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng, bảo đảm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải gắn với với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và những năm tiếp theo; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm thực hiện tốt “mục tiêu kép” hiệu quả, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

phát biểu bế mạc Hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh Phạm Cường

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng 

Phát biểu bế mạc Hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức là hội nghị được triển khai đầu tiên, thể hiện được tinh thần chỉ đạo đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chính vì vậy, có thể khẳng định thành công của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết.

Trên tinh thần đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 5 vấn đề lớn đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại buổi khai mạc Hội nghị; nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trực tiếp truyền đạt.

Thứ hai, ngay sau Hội nghị này, đề nghị các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, có sự thống nhất với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra phải có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Thứ ba, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền ở cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ tư, chỉ đạo các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng, bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội Đảng; khẩn trương xây dựng nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Thứ năm, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, biểu dương, khen thương những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.

* Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 2 ngày 27/3 đến 28/3/2021, với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng tới hơn 7.400 điểm cầu cơ sở trên toàn quốc. Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, là hội nghị được triển khai đầu tiên, thể hiện được tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tự duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7015
Lượt truy cập: 133.922.827