Công bố danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT, năm 2021

Thứ năm, 03/06/2021 10:19
Ngày 31/5/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, năm 2021 kèm theo Quyết định này.

Ủy quyền cho Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án theo các nhiệm vụ quy định tại Điều 23 Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm: Đăng tải danh mục dự án trên Cổng tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam; Tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế cơ sở); lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng; triển khai thực hiện dự án và bàn giao dự án theo quy định tại Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 35/2019/TTBGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan; Sau khi phê duyệt báo cáo báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thuộc danh mục, tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, điều chỉnh những nội dung chủ yếu của danh mục khu vực nạo vét…; Chỉ đạo cảng vụ hàng hải và các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về hàng hải để đảm bảo an toàn an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án để đảm bảo dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11534
Lượt truy cập: 131.316.885