Ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT

Thứ năm, 24/06/2021 14:59
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 1130/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Quy chế gồm 05 điều quy định về việc thực hiện Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, bao gồm việc tiếp nhận, phân loại và trả lời câu hỏi của cá nhân, tổ chức về các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Quy chế không áp dụng đối với việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định về thủ tục hành chính và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Quy chế áp dụng đối với các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị).

Quy định về việc hỏi: Hỏi trực tiếp trong chuyên mục “Hỏi đáp”, chủ đề “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải (http://mt.gov.vn); Trung tâm Công nghệ thông tin mở hộp thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị để gửi câu trả lời và hướng dẫn thực hiện thống nhất. Vụ Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, chuyển câu hỏi cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện việc trả lời.

Quy định về việc trả lời câu hỏi: Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc trả lời bằng cách gửi câu trả lời cho Trung tâm Công nghệ thông tin để đưa lên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên chuyên trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải. Địa chỉ nhận câu trả lời của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời là hộp thư điện tử tinbaipl@mt.gov.vn do Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao và chịu trách nhiệm về các câu trả lời đó.

Trình tự thực hiện việc trả lời câu hỏi trên Chuyên mục: Vụ Pháp chế có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp câu hỏi được gửi về chuyên mục theo điểm a khoản 1 Điều 2 của Quy chế này. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận câu hỏi, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng giao, Vụ Pháp chế có trách nhiệm phân loại, chuyển câu hỏi cho cơ quan, đơn vị để trả lời.

Chậm nhất sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được câu hỏi do Vụ Pháp chế chuyển tới, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời gửi câu trả lời cho Trung tâm Công nghệ thông tin qua hộp thư điện tử tinbaipl@mt.gov.vn, đồng thời gửi cho Vụ Pháp chế qua hộp thư điện tử vanthuphapche@mt.gov.vn để theo dõi, tổng hợp. Trường hợp câu hỏi có những vướng mắc phức tạp thì cơ quan, đơn vị có thể trả lời trong thời hạn tối đa 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được câu hỏi do Vụ Pháp chế chuyển tới.

Chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được câu trả lời do các cơ quan, đơn vị gửi đến, Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đưa các câu trả lời lên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên chuyên trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải và gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử của người hỏi (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1407/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6280
Lượt truy cập: 128.894.841