Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021

Thứ bẩy, 28/08/2021 09:52
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1590/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021.

Theo đó, Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021 (sau đây gọi là Dự án) của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện tại thị xã Phú Mỹ và thành 2 phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Chủ dự án có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thi công nạo vét, vận chuyển đổ chất nạo vét của dự án. Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định và phụ lục kèm theo xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11618
Lượt truy cập: 155.084.054