Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ GTVT làm chủ đầu tư

Thứ năm, 16/09/2021 11:35

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1679/QĐ-BGTVT ”Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư”.

Theo Quyết định, người đứng đầu Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị được giao quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quyết định này và quy định tại Quyết định số 1672/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021 về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền ban hành sau ngày hiệu lực của quyết định này có quy định khác với các quy định của Bộ Giao thông vận tải thì thực hiện theo quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Đối với dự án, công trình cụ thể đã được Bộ Giao thông vận tải có văn bản giao hoặc ủy quyền cho Ban Quản lý dự án thực hiện một số nhiệm vụ, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước ngày ban hành quyết định này còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021, thay thế Quyết định số 512/QĐ- BGTVT ngày 15/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11742
Lượt truy cập: 131.317.497