Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Thứ tư, 12/01/2022 13:36

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-BGTVT ngày 11/01/2022 "Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam"

Quyết định nếu rõ,Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc trong cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa đọc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; hình thành văn hóa đọc rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Bộ GTVT nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm. Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4 đến hết ngày 01/5/2022. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau.
 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng, gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các cơ quan, đơn vị.
 Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn để thành lập tủ sách tại các cơ quan, đơn vị gồm các nội dung: Chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống ngành Giao thông vận tải; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực; báo, tạp chí, sổ tay...
 Bộ phận lưu trữ các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện việc lưu giữ sách, các loại báo, tạp chí, tập san, tài liệu theo hướng dẫn của Cục Lưu trữ Quốc gia nhằm phục vụ tra cứu khi cần thiết.
- Phát động, tổ chức chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, tài liệu, hỗ trợ cho trẻ em, người dân thuộc diện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo..., đặc biệt tại những địa phương có dự án đi qua do cơ quan, đơn vị quản lý.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13971
Lượt truy cập: 148.372.147