Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ GTVT đúng tiến độ

Thứ năm, 17/03/2022 09:46

Văn phòng Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo số 91/TB-BGTVT truyền đạt kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông về tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải năm 2022.

Theo đó, ngày 09 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải năm 2022.

Sau khi nghe Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) báo cáo về tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xác định xây dựng CPĐT, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải ưu tiên thực hiện nhằm hình thành các dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cải cách hành chính. Trên cơ sở các chỉ đạo chung của Chính phủ và của Bộ, các cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt chủ động nguồn vốn đầu tư của đơn vị. Thường xuyên theo dõi, bám sát các chỉ đạo mới của Chính phủ và của Bộ để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện của đơn vị nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. 

2. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong xây dựng CPĐT, chuyển đổi số như: các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến,  triển khai Đề án phát triển CSDL quốc gia về dân cư, Chương trình chuyển đổi số quốc gia…: Trên cơ sở kế hoạch chung của Bộ, Tổng cục, các Cục phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công đầu mối cụ thể và ưu tiên nguồn lực để triển khai theo đúng thời hạn yêu cầu.

3. Tổng cục, các Cục tích cực triển khai các dự án CNTT đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; chủ động rà soát nội dung, phạm vi công việc nhằm đáp ứng yêu cầu trong quản lý, điều hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong quá trình thực hiện phải đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, ứng dụng đang có, từ đó xác định mô hình, khung tổng thể và lộ trình triển khai phù hợp với Kiến trúc CPĐT và kế hoạch xây dựng CPĐT Bộ GTVT.

Đồng thời rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác các sản phẩm (ứng dụng, cơ sở dữ liệu…) hình thành từ dự án, đảm bảo triển khai phù hợp với thực tế và hiệu quả lâu dài. Chủ động phối hợp với Trung tâm CNTT trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo tính tổng thể chung trong xây dựng CPĐT của Bộ GTVT và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong và ngoài bộ.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Bộ GTVT bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm CNTT, theo hướng giao Trung tâm là cơ quan chủ trì tham mưu cho Bộ GTVT về các dự án CNTT do Bộ GTVT là cơ quan quyết định đầu tư. Giao Trung tâm CNTT xây dựng, báo cáo Bộ GTVT các nội dung thẩm định, phê duyệt và đề xuất các nội dung phân cấp uỷ quyền cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để xem xét, quyết định.

5. Về đề xuất triển khai một số nhiệm vụ phát triển CPĐT của Bộ năm 2022 do Trung tâm CNTT đề xuất:  
+ Về phương án xây dựng mạng diện rộng (WAN):  giao Trung tâm CNTT xây dựng phương án triển khai chi tiết, làm việc với Tổng cục, các Cục để tổng hợp ý kiến góp ý, đồng thời so sánh, đánh giá ưu, nhược điểm của các phương án triển khai, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định. 
+ Về xây dựng Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng, kết nối với Trung tâm không gian mạng quốc gia và triển khai tái cấu trúc hạ tầng CNTT: giao Tổng cục, các Cục chủ trì, trao đổi với Trung tâm CNTT về các nội dung kỹ thuật; xây dựng phương án, quyết định và triển khai đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch xây dựng CPĐT của Bộ GTVT.

6. Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương rà soát chủ trương đầu tư dự án CNTT sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc giao vốn để triển khai các dự án CNTT đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

7. Giao Trung  tâm CNTT  tổng hợp các ý kiến  trong quá  trình  thực hiện, kiến nghị kịp thời với Lãnh đạo bộ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xem xét, giải quyết.  

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:18369
Lượt truy cập: 145.452.492