Đánh giá chính sách trong Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng (24/08/2020)

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi định nghĩa khái niệm chính sách công. Nếu như các quan niệm quốc tế tập trung theo hướng chính sách là sự lựa chọn, là quyết định, là hành động phản ứng của chính quyền trước các sự kiện, mối quan hệ xã hội thì các quan niệm ở Việt Nam lại thường bổ sung thêm khía cạnh thực hiện đường lối chính trị, mục tiêu của Đảng cầm quyền. Tuy có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về chính sách công, song chúng đều hàm chứa những nét đặc thù thể hiện bản chất của chính sách công, đó là: Chủ thể ban hành chính sách công là Nhà nước.

Khách online:1022
Lượt truy cập: 108477293