Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:Tiếp tục quán triệt các quan điểm tập trung kiểm soát dịch bệnh Covid -19 (07/12/2022)

Ngày 6/12/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 13053/BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 29/11/2022 của VPCP về Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Khách online:3645
Lượt truy cập: 155.539.100