Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước SCTW78/2010” (10/06/2016)

Ngày 7/6/2016, để tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước SCTW78/2010”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký văn bản số 6409/BGTVT-TCCB yêu các cơ quan, đơn vị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án.

Khách online:1538
Lượt truy cập: 108659745