Hướng dẫn công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022 - 2025 (06/02/2023)

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025”, ngày 03/2, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 905/HD-BGTVT "hướng dẫn công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022 - 2025 ".

Khách online:2757
Lượt truy cập: 155.538.241