Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam (14/09/2021)

Ngày 10/9/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 1665/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam. 

Khách online:182
Lượt truy cập: 128.872.884