• Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

  • Điện thoại:(024) 39426543
  • Email:congnv@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo công tác:

- Quản lý nhà nước về GTVT hàng hải.

b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:

- Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần;

- Phát triển dịch vụ logistics trong ngành GTVT;

- Là đầu mối trong quan hệ với EDCF;

- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc [1].

c) Giúp Bộ trưởng các công tác:

- Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm;

- Công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức;

- Quan hệ và phối hợp công tác với Công đoàn GTVT; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động;

- Chính sách xã hội; chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chính sách, chế độ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thanh niên xung phong.

d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng Bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý dự án Hàng hải, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Hội Người đi biển Việt Nam, Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam.

Chức danh kiêm nhiệm

- Tổng Thu ký Ban Thư ký Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) Việt Nam;

- Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo tái cơ cấu về sản xuất, kinh doanh, tài chính Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo nhà nuớc về Biển Đông - Hải đảo;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tống công ty Công nghiệp tàu thủy;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo;

- Ủy viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu;

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức Bộ GTVT;

- Trưởng ban Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;

- Trưởng ban Phòng, chống AIDS và các tệ nạn xã hội;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo liên ngành về họp tác Tiểu vùng (Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng).

(Trích Quyết định 1356/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2019