• Thứ trưởng Nguyễn Nhật

  • Điện thoại:(024) 39750061
  • Email:nguyennhat@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Nhật

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về GTVT đường thủy nội địa.

b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:

- Tài chính - kế toán; dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

- Cơ chế, chính sách chung về các dự án PPP;

- Theo dõi và chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện quy hoạch đường ven biển;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Là đầu mối trong quan hệ với WB;

- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long [1].

c) Giúp Bộ trưởng các công tác:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án; phổ biến, giáo dục pháp luật; giám định tư pháp;

- Công tác giải quyết chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri;

- Chỉ đạo xây dựng cơ chế đột phá huy động nguồn vốn và triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông;

- Quản lý nhà nước về đấu thầu; giám sát, đánh giá đầu tư chung toàn ngành;

- Theo dõi và chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị: Vụ Tài chính, Vụ Đối tác công - tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Ban Quản lý dự án 7, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hội Vận tải thủy nội địa, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.

Chức danh kiêm nhiệm

 

- Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT;

- Ủy viên Ủy ban sông Mê Công của Việt Nam;

- Ủy viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

- Trưởng Nhóm - Đồng Chủ tịch Hội đồng điều hành Nhóm tạo điều kiện thuận lợi giao thông thủy.

(Trích Quyết định 1356/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2019)