• Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

  • Email:tuanla@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về GTVT hàng không;

-  Công tác y tế GTVT.

b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:

- Cơ chế, chính sách chung về giao thông địa phương, giao thông nông thôn - miền núi;

- Công tác quốc phòng và an ninh ngành GTVT;

- Bảo vệ môi trường;

- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên [1] và thành phố Hồ Chí Minh.

c) Giúp Bộ trưởng các công tác:

- Hợp tác quốc tế;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- An toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ;

- Theo dõi và chỉ đạo Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị: Vụ Môi trường, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Ban Quản lý dự án 85, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các trường thuộc Bộ (trừ Đại học Hàng hải Việt Nam).

đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không, Hội Khoa học và công nghệ hàng không Việt Nam, Hội Môi trường GTVT Việt Nam.

Chức danh kiêm nhiệm

- Phó Chủ tịch Úy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Trung ương;

- Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ;

- Ủy viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam;

- Ủy viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

- Ủy viên Ban điều phối triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

- Ủy viên Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động;

- Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

(Trích Quyết định 1356/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2019)