• Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

  • Điện thoại:(024) 39413555
  • Email:dongnn@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về GTVT đường sắt;

- Hoạt động của cơ quan Bộ;

- Truyền thông, thông tin báo chí.

b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:

- Xây dựng cơ bản;

- Cải cách hành chính;

- Công nghệ thông tin;

- Công tác khoa học - công nghệ;

- Công tác thông tin, báo chí và xuất bản;

- Là đầu mối trong quan hệ với JICA, ADB;

- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng [1] và thành phố Hà Nội.

c) Giúp Bộ trưởng các công tác:

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển;

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT hàng năm và dài hạn;

- Công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phòng, chống tham nhũng;

- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Khoa học - Công nghệ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Cục Đường sắt Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông, Tạp chí GTVT, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đường sắt, Nhà xuất bản GTVT.

đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hội Khoa học và Kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Hội Kỹ thuật và Vận tải đường sắt Việt Nam, Hội Trượt đất GTVT Việt Nam.

Chức danh kiêm nhiệm

- Trưởng Ban Chỉ đạo Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng Bộ GTVT;

- Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển bền vững ngành GTVT;

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia;

- Ủy viên úy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi;

- Ủy viên Ủy ban Điều phối chung Việt Nam - Nhật Bản về 3 dự án hạ tầng quy mô lớn;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020;

- Ủy viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy;

- Ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896).

(Trích Quyết định 1356/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2019)