Hội đồng thanh lý tài sản của Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản (06/06/2024)

Hội đồng thanh lý tài sản của Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

Khách online:64042
Lượt truy cập: 167.519.733