Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải (19/03/2013)

Ngày 15/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 645/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải. Quy chế này sẽ tạo cơ sở để tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ.

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị (09/12/2010)

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (09/12/2010)

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP, ngày 15/2/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Luật Công nghệ thông tin (09/12/2010)

Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật Giao dịch điện tử (09/12/2010)

Luật Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:2295
Lượt truy cập: 106090560