Điều kiện thuyền viên làm việc trên phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Ngày cập nhật: 12/00/2011

Hỏi :(Giang-VPC - postman@mt.gov.vn)

Câu hỏi : Để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thuyền viên làm việc trên phương tiện phải đảm bảo các điều kiện như thế nào?

Trả lời :

Trả lời: Các điều kiện thuyền viên làm việc trên phương tiện:

a. Đủ 16 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam.

b. Đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế, Bộ GTVT và phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm.

c. Có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện.

Để xem toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, bạn có thể truy cập tại địa chỉ http://vbqppl.mt.gov.vn

- Địa chỉ người/cơ quan trả lời: Vụ Pháp chế - Bộ GTVT
- Địa chỉ email: phapche@mt.gov.vn
- Điện thoại: 0439424896