Quy định về vốn pháp định đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không. Điều kiện về vốn pháp định đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không

Ngày cập nhật: 18/00/2011

Hỏi :(VPC-nga - postman@mt.gov.vn)

Hỏi: Vốn pháp định đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không được quy định như thế nào?

Trả lời :

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay thì vốn pháp định đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không được quy định như sau:
1. Doanh nghiệp cảng hàng không:
a) Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng VN;
b) Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng VN.
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:
a) Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng VN;
b) Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng VN.

 

Hỏi: Điều kiện về vốn pháp định đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không được quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung thì vốn pháp định đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không được quy định như sau:
1. Vốn pháp định đối với hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không:
a) Khai thác từ 01 đến 10 tàu bay:
- 500 tỷ đồng VN đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế;
- 200 tỷ đồng VN đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.
b) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay:
- 800 tỷ đồng VN đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế;
- 400 tỷ đồng VN đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.
c) Khai thác trên 30 tàu bay:
- 1.000 tỷ đồng VN đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế;
- 500 tỷ đồng VN đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.
2. Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng VN.

Hằng Nga (CV- Vụ Pháp chế)