Quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay. Nghĩa vụ và quyền của người vận chuyển hành khách

Ngày cập nhật: 18/00/2011

Hỏi :(VPC-nga - postman@mt.gov.vn)

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay được quy định như thế nào?

Trả lời :

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 thì quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay được quy định như sau:
1. Quyền của hành khách
a) Được thông báo bằng văn bản về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuểyn áp dụng đối với trường hợp hành khách bị chết, bị thương, hành lý bị hư hỏng, mất và vận chuyển chậm;
b) Trong trường hợp hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, hành khách có quyền yêu cầu người vận chuyển thu xếp hành trình phù hợp hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng;
c) Trong các trường hợp từ chối vận chuyển hành khách có vé và đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay hoặc đang trong hành trình, hành khách được nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé chưa sử dụng, sau khi đã trừ phí và tiền phạt được ghi trong Điều lệ vận chuyển.
d) Từ chối chuyến bay; nếu đang trong hành trình, hành khách có quyền từ chối bay tiếp tại bất kỳ cảng hàng không, sân bay hoặc nơi hạ cánh bắt buộc nào và có quyền nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé chưa sử dụng, sau khi đã trừ phí và tiền phạt được ghi trong Điều lệ vận chuyển;
đ) Được miễn cước vận chuyển hành lý với mức tối thiểu được ghi trong Điều lệ vận chuyển;
e) Trẻ em dưới 12 tuổi đi tàu bay được miễn, giảm cước vận chuyển với mức ghi trong Điều lệ vận chuyển; trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi được bố trí chỗ ngồi riêng; trẻ em dưới 02 tuổi không có chỗ ngồi riêng và phải có người lớn đi cùng.
2. Nghĩa vụ của hành khách
a) Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không;
b) Thực hiện theo sự chỉ dẫn của người vận chuyển trong quá trình vận chuyển;
c) Bồi thường thiệt hại khi hành khách có lỗi gây ra thiệt hại cho người vận chuyển, người khai thác tàu bay.

 

Hỏi: Nghĩa vụ và quyền của người vận chuyển khi vận chuyển hành khách được quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 thì nghĩa vụ và quyền của người vận chuyển khi vận chuyển hành khách được quy định như sau:
1. Nghĩa vụ của người vận chuyển
a) Vận chuyển hành khách và hành lý đến địa điểm đến thoả thuận và giao hành lý ký gửi cho người có quyền nhận;
b) Thông báo kịp thời cho hành khách thông tin về chuyến bay; phải quan tâm, chăm sóc hành khách, đặc biệt đối với hành khách là người tàn tật hoặc cần sự chăm sóc trong quá trình vận chuyển;
c) Trong trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm mà không phải do lỗi của hành khách thì người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đia lại và chịu các chi phí có liên quan trực tiếp phù hợp vưói thời gian phải chờ đợi tại cảng hàng không được quy định trong Điều lệ vận chuyển;
d) Trong trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm do lỗi của người vận chuyển thì ngoài việc thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm c nêu trên thì người vận chuyển còn phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách theo quy định trong Điều lệ vận chuyển hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không được thu bất kỳ một khoản phí liên quan nào;
đ) Trong trường hợp do lỗi của người vận chuyển, hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng không được vận chuyển hoặc chuyến bay bị huỷ mà không được thông báo trước thì người vận chuyển có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm c và điểm d nêu trên và phải trả một khoản tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách. Trong trường hợp phải bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của người vận chuyển thì khoản tiền này được trừ vào khoản tiền bồi thường.
2. Quyền của người vận chuyển: từ chối vận chuyển hành khách có vé và đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay hoặc đang trong hành trình trong những trường hợp sau:
a) Do tình trạng sức khoẻ của hành khách mà người vận chuyển nhận thấy việc vận chuyển hoặc vận chuyển tiếp sẽ gây nguy hại cho hành khách đó, cho những người khác trong tàu bay hoặc gây nguy hại cho chuyến bay;
b) Để ngăn ngừa lây lan dịch bênh;
c) Hành khách không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, khai thác vận chuyển hàng không;
d) Hành khách có hành vi làm mất trật tự công cộng, uy hiếp an toàn bay hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác;
đ) Hành khách trong tình trạng say rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà không làm chủ được hành vi;
e) Vì lý do an ninh;
g) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hằng Nga (CV - Vụ Pháp chế)