Quy định về tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày cập nhật: 18/00/2011

Hỏi :(VPC-nga - hangnga_vpc@mt.gov.vn)

Hỏi: Tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời :

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung thì tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như sau:
1. Đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách: không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê.
2. Đối với tàu bay vận chuyển hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện, hoạt động hàng không chung vì mục đích thương mại: không quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê.
3. Đối với tàu bay ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên: không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 30 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê.

 

Hằng Nga (CV - Vụ Pháp chế)