Thông tin văn bản số: 02/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 02/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/02/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 49/2007/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT