Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 16:2011/BGTVT
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Hệ thống giao thông thông minh – Trao đổi dữ liệu với các thiết bị lắp đặt bên đường” và “Giao thức truyền thông dữ liệu giữa các trung tâm điều hành và giám sát giao thông trong hệ thống giao thông thông minh đường cao tốc”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Tà vẹt và tấm đỡ bê tông” (lần 2)
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Mức từ trường phát ra từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt liên quan đến phơi nhiễm của người - Quy trình đo”, Mã số: TC2111
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (lần 3)
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về dự thảo 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT và QCVN 18:2018/BGTVT
Mời góp ý kiến Hướng dẫn xây dựng định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tường chống ồn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư ban hành định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ có thu phí do Bộ GTVT quản lý
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Đề án Kiểm soát tải trọng xe tự động trên phạm vi toàn quốc
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Đất xây dựng công trình giao thông – phân loại đất và hỗn hợp đất cấp phối”
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải (thay thế Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017)
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
Tài liệu cuộc họp về TCVN Màng bóng cao su
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 và Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ GTVT
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn “Đất xây dựng – Xác định hàm lượng hữu cơ theo hỗn hợp tổn thất khi nung”
Mời góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trong lĩnh vực GTVT
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Mời góp ý kiến bộ dự thảo TCVN rà soát sửa đổi bổ sung TCVN 7500:2005, mã số TC2118