Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Hỗn hợp bê tông nhựa - Phương pháp lấy mẫu”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Hàn ray (Hàn hồ quang điện, hàn nhiệt nhôm, hàn khí ga hơi ép)”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án… lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành GTĐB.
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT (lần 2)
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Mã số TC2259 và tiêu chuẩn Mã số 2260
Mời góp ý dự thảo Góp ý dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch (lần 3)
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Hỗn hợp nhựa – Phương pháp rút gọn mẫu đến kích cỡ thử nghiệm”, mã số TC2249
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý
Mời góp ý dự thảo đối với 04 dự thảo TCVN về PTGTĐS đường sắt - Mã số TC2211, TC2212, TC2213, TC2214
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát” – Lần 2
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án… lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ.
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về phân cấp quản lý cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu phương tiện GTVT
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
Mời góp ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không (thay thế Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/1/2012)
Mời tham gia góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê VN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT
Mời góp ý kiến đối với dự thảo QCVN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ray, dầm cầu đường sắt dự trữ quốc gia”
Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về ban hành văn bản QPPL của Bộ Giao thông vận tải (lần 2)
Mời góp ý góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng Đường sắt - Đường ray – Các phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết ray và tà vẹt”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Thiết kế cầu đường sắt” (phần 8 – phần 10).
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHKCĐLT đường bộ toàn quốc
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia