Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn năm 2021, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn:  “Nạo vét luồng đường thủy nội địa - Yêu cầu thiết kế - Thi công - Nghiệm thu”, Mã số: TC 2123.

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ  hướng dẫn về  xây dựng  và áp dụng tiêu  chuẩn, Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN  ngày 15/11/2011 sửa đổi bổ sung một số  quy định  của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN; Bộ Giao thông vận tải gửi  Quý cơ quan, đơn vị  Dự thảo Tiêu  chuẩn nêu trên để  nghiên cứu và  có ý kiến  góp  ý.

 Văn bản tham gia ý kiến  gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ) trước ngày 28/5/2022.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Chi tiết xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ