Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHKCĐLT đường bộ toàn quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/07/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Tờ trình số 20/TTr-TCĐBVN ngày 21/02/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành, Bộ GTVT đã có Văn bản số 1986/BGTVT-VT 02/3/2022 gửi các Sở GTVT và yêu cầu rà soát các tuyến đi/đến địa phương mình; cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong tháng 5 và tuần đầu tháng 6/2022, cơ quan tham mưu thuộc Bộ GTVT (Vụ Vận tải) đã phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam, một số Sở GTVT (Sở GTVT Hà Nội có chuyên viên Phòng QLVT cùng trực tiếp rà soát; một số Sở khác trao đổi qua điện thoại, email) để cùng rà soát thống nhất đưa vào Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định. Đồng thời, đã phối hợp với Sở GTVT Hà Nội rà soát hành trình hoạt động đối với một số tuyến thông qua khu vực trung tâm TP Hà Nội và tại các phụ lục của Quyết định lần này để điều chỉnh hành trình theo điều tiết giao thông của thành phố Hà Nội.

Đến nay, dự thảo Quyết định công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 04 Phụ lục kèm theo đã hoàn thiện để ban hành kèm theo Quyết định này.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phối hợp khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đối với các tuyến đi và đến địa bàn Hà Nội: Bố trí luồng tuyến đến/đi từ các tỉnh/thành phố vào các bến xe Hà Nội theo nhu cầu và theo hướng tuyến cũng như tính kết nối với mạng lưới giao thông (đã và đang phối hợp triển khai thực hiện), Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hà Nội cho ý kiến đối với dự thảo gửi kèm theo Công văn này; văn bản gửi về Bộ GTVT trước 14h00 ngày 14/6/2022 để xem xét, ban hành.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hà Nội khẩn trương triển khai thực hiện và có ý kiến theo đúng thời hạn nêu trên.

Toàn văn Dự thảo Quyết định xem Tại đây!