Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 04/07/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 02/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Để đảm bảo thực hiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 96/2021/NĐ-CP nêu trên (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009) về trách nhiệm quy định chi tiết, cụ thể và thống nhất về tiêu chuẩn, quy trình và các công tác trong bảo đảm chuyến bay chuyên cơ và chuyên khoang thì việc xây dựng Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang là cần thiết. 

Trên cơ sở này, ngày 28/3/2022 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2022, trong đó có bao gồm công tác xây dựng Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Ngày 19/5/2022, Cục Hàng không Việt Nam đã có Công văn số 2131/CHK-TCATB báo cáo Bộ GTVT về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan về dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. 

Để đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nội dung dự thảo Thông tư nêu trên. 
Ý kiến của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải) trước ngày 04 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp. 

Nội dung Dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.