Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/07/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ Bộ GTVT giao về việc xây dựng văn bản QPPL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã có Văn bản số 2729/CHK-KHCNMT ngày 21/06/2022 trình Bộ GTVT dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay.

Để có cơ sở xem xét giải quyết và hoàn thiện dự thảo Thông tư trên, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia góp ý về nội dung dự thảo Thông tư do Cục HKVN trình. 

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) và địa chỉ email: hoalx@mt.gov.vn trước ngày 10/7/2022.

Nội dung Dự thảo và tài liệu liên quan xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị./