Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về ban hành văn bản QPPL của Bộ Giao thông vận tải (lần 2)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/08/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 06 tháng đầu năm 2022 của Bộ, ngày 01/6/2022, Bộ GTVT đã có Văn bản số 5445/BGTVT-PC gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Thông tư quy định về ban hành văn bản QPPL của Bộ GTVT (lần 1).

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Bộ GTVT đã tổng hợp dự thảo Thông tư (lần 2); thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến về một số nội dung sau:

1. Cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về ban hành văn bản QPPL của Bộ GTVT (lần 2) gửi kèm theo văn bản này.

2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Quản lý doanh nghiệp có ý kiến đối với đề nghị của Vụ Tài chính về cơ quan chủ trì tham mưu trình văn bản QPPL (nội dung đề nghị của Vụ Tài chính tại Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị).

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến bằng văn bản và gửi về Bộ GTVT (qua Vụ pháp chế; email: thuyle@mt.gov.vn) trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp./.