Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/07/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/07/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Bộ Giao thông vận tải trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật Hàng không dân dụng Việt Nam tổng kết, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật (nếu có).

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 16 năm thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Văn bản tổng kết đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Pháp chế) trước ngày 10/7/2022 (đồng thời gửi thư điện tử qua hộp thư vananhtt@mt.gov.vn) để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp. 

Dự thảo báo cáo xem tại đây.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn./.