Mời góp ý kiến đối với dự thảo QCVN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ray, dầm cầu đường sắt dự trữ quốc gia”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/09/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ray, dầm cầu đường sắt dự trữ quốc gia để gửi Bộ Tài chính thẩm tra, ban hành theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam đã xây dựng và trình duyệt dự thảo QCVN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ray, dầm cầu đường sắt dự trữ quốc gia”.

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn, Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu và tham gia ý kiến về nội dung, tính khả thi, phù hợp của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật nêu trên. 

Ý kiến góp ý bằng văn bản (theo mẫu kèm theo) đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/8/2022 (qua Vụ Khoa học - Công nghệ) để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo. 

Chi tiết xem tại đây.