Mời tham gia góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê VN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/07/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/09/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết tắt là Chiến lược) ban hành kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã dự thảo Kế hoạch thực hiện  Chiến lược của Bộ.

Đề nghị các cơ quan nêu trên nghiên cứu tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định, dự thảo Kế hoạch thực hiện gửi kèm theo văn bản này; đồng thời, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai của đơn vị nhằm thực hiện thành công Kế hoạch này. Các nhiệm vụ cụ thể cần được bổ sung dưới các nhiệm vụ chung trong Dự thảo và phải được phân công đơn vị chủ trì, dự kiến thời gian thực hiện, hoàn thành.

Văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước ngày 02/8/2022 và email theo địa chỉ minhtam@mt.gov.vn để tổng hợp. Hết ngày 30/7/2022, nếu đơn vị không có văn bản tham gia ý kiến được hiểu là thống nhất với Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn./