Mời góp ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không (thay thế Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/1/2012)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/08/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/08/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 tại Quyết định số 2158/QĐ-BGTVT ngày 17/1/2021, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý vào hồ sơ và dự thảo Thông tư quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không (thay thế Thông tư số 53/2012/TTBGTVT ngày 25/1/2012) gửi kèm Văn bản số 3450/CHK-KHCNMT ngày 29/7/2022 của Cục Hàng không Việt Nam. 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 26 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp, hoàn thiện và ban hành theo quy định (có file kèm theo). Thông tin liên hệ: 04 39420150; Email: Vumoitruong@mt.gov.vn. 

Dự thảo thông tư và các văn bản liên quan xem tại đây.

Trân trọng sự phối hợp của các Quý cơ quan.