Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/09/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Bộ GTVT đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2017/TT- BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý đối với Dự thảo Thông tư nêu trên.

Văn bản tham gia góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ An toàn giao thông và Email: quocthang@mt.gov.vn) trước ngày 28/09/2022 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.

Nội Dung Dự thảo xem tại đây.