Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu phương tiện GTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/11/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại Quyết định số 2158/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2021, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) là cơ quan được Bộ GTVT giao nhiệm vụ soạn thảo Thông tư Quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu phương tiện giao thông vận tải. Đề cương chi tiết của Thông tư được Bộ GTVT phê duyệt tại Văn bản số 6041/BGTVT-TTCNTT ngày 16/6/2022. Ngày 21/7/2022, Cục ĐKVN đã trình Bộ GTVT dự thảo Thông tư trên tại văn bản số 2604/ĐKVN-PC-KHCN.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của Trung tâm Công nghệ thông tin tại cuộc họp ngày 12/9/2022 (theo Giấy mời họp số 554/GM-TTCNTT ngày 09/9/2022), Cục ĐKVN đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu phương tiện giao thông vận tải. Văn bản tham gia góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin, Email:  dunglt@mt.gov.vn), trước ngày 16/11/2022, để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện.

Dự thảo Thông tư xem tại đây.