Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về phân cấp quản lý cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/11/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 22/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Theo đó tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định quy định phân cấp cho địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. Trên cơ sở quy định nêu trên và quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định về phân cấp quản lý cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu (dự thảo Thông tư).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến góp ý đối với nội dung của dự thảo Thông tư.

Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ email trinhnh@mt.gov.vn; số điện thoại liên hệ 0935581321) trước ngày 27/9/2022. Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự hợp tác Quý cơ quan./