Mời góp ý dự thảo đối với 04 dự thảo TCVN về PTGTĐS đường sắt - Mã số TC2211, TC2212, TC2213, TC2214

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/11/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2022 của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng và trình duyệt 04 dự thảo TCVN: 

- TCVN về Phương tiện giao thông đường sắt - Hệ thống hãm của tàu tốc độ cao - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm, mã số TC2211. 

- TCVN về Phương tiện giao thông đường sắt - Hệ thống hãm - Đĩa hãm trên phương tiện giao thông đường sắt (3 phần), mã số TC2212. 

- TCVN về Phương tiện giao thông đường sắt - Hệ thống hãm - Thiết bị thay đổi rỗng tải (3 phần), mã số TC2213. 

- TCVN về Phương tiện giao thông đường sắt - Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng (6 phần), mã số TC2214. 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu và tham gia ý kiến về nội dung, sự phù hợp của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia nêu trên. 

Ý kiến tham gia bằng văn bản (theo mẫu kèm theo) đề nghị gửi về Bộ GTVT trước ngày 25/10/2022 (qua Vụ Khoa học - Công nghệ, email: anhnt@mt.gov.vn) để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.

Trân trọng cảm ơn./.