Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Mã số TC2259 và tiêu chuẩn Mã số 2260

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/11/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn năm 2022, Đại học Công nghệ GTVT đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn “Đất xây dựng công trình giao thông - Phương pháp thử chế bị khô mẫu đất, đất cấp phối đã xáo xới cho các thí nghiệm” – Mã số: TC 2259 và tiêu chuẩn “Đất xây dựng công trình giao thông - Phương pháp thử chế bị ướt mẫu đất, đất cấp phối đã xáo xới cho các thí nghiệm” – Mã số 2260.

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Bộ Giao thông vận tải gửi Quý cơ quan, đơn vị và các chuyên gia Dự thảo các Tiêu chuẩn nêu trên để nghiên cứu và có ý kiến góp ý.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ, Tel: 04.39428494/ Fax: 04.38222433, email: khangtn@mt.gov.vn) trước ngày 22/10/2022.

Chi tiết dự thảo Tiêu chuẩn xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Vụ Khoa học công nghệ