Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/10/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/12/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Căn cứ Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan đăng tải toàn văn nội dung dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành (gửi kèm theo công văn này).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Chi tiết liên hệ bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải; số điện thoại 0947599979