Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT (lần 2)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/10/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/12/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải đã được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho các đơn vị tại Quyết định số 386/QĐ-BGTVT ngày 28/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 06 tháng đầu năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Đến nay, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã có công văn số 815/VCL&PT-GTĐT ngày 30/9/2022 trình dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ GTVT đề nghị Các cơ quan đơn vị có ý kiến tham gia về nội dung dự thảo Thông tư nêu trên, gửi về Bộ GTVT qua Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trước ngày 10/10/2022 để Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường triển khai các thủ tục tiếp theo. (kèm theo dự thảo thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải) Trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị.

Chi tiết Dự thảo Thông tư xem tại đây.

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường