Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Hỗn hợp bê tông nhựa - Phương pháp lấy mẫu”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/10/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/01/2023

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT gửi tới Quý cơ quan, đơn vị và các chuyên gia dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hỗn hợp bê tông nhựa - Phương pháp lấy mẫu” do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn để xin ý kiến góp ý.

Để có cơ sở xem xét, nghiệm thu, trình công bố tiêu chuẩn nêu trên, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và các chuyên gia nghiên cứu Dự thảo tiêu chuẩn và có ý kiến bằng văn bản, gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN&MT, số điện thoại liên hệ: 02439422085, email: minhtt.khcn@mt.gov.vn) trước ngày 25/10/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị và chuyên gia.

Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn xem tại đây..